, 24 kwietnia 2019 r.

Białystok wdraża nasze propozycje strategiczne

Białystok realizuje swój Program Polityki Kulturalnej. Podsumowujemy dotychczasowe efekty tych działań.

Dziesięć miesięcy temu Rada Miasta Białegostoku jednogłośnie przyjęła przygotowany przez DNA Miasta Program Polityki Kulturalnej na lata 2018-2022 plus. Co zmieniło się od tego czasu? Jak dzisiaj funkcjonuje białostocka kultura? Garść odpowiedzi przynosi pierwszy raport z realizacji Programu, przygotowany przez miejskich urzędników i zaprezentowany zainteresowanym 17 kwietnia 2019 r. 

Białostocki Program zakłada wdrożenie kilku istotnych, zupełnie nowych mechanizmów. Jednym z nich jest tzw. Program Wydarzeń Kluczowych. Jego celem jest ułatwienie trwałego rozwoju dużym lub doniosłym artystycznie wydarzeniom kulturalnym, które mogłyby stać się „wizytówkami” miasta oraz motorami napędowymi lokalnego pola kultury, poprzez zagwarantowanie trzyletniego wsparcia finansowego (pisaliśmy o tym tutaj). Do tej pory udało się zamknąć listę członków tak zwanego Zespołu 100 – przedstawicieli sektora kultury, mediów, organizacji samorządowych i środowiska akademickiego, którzy mają dokonać selekcji zgłoszonych projektów i wybrać maksymalnie 5 wydarzeń kluczowych, które zostaną objęte wsparcie. Obecnie trwa nabór projektów, który zakończy się 25 kwietnia. Liczba i charakter złożonych projektów będzie pierwszym ważnym sprawdzianem działania mechanizmu i może zadecydować o kierunkach rozwoju białostockiej kultury w najbliższych latach.

Innym mechanizmem wprowadzonym przez Program jest tzw. Fundusz Współpracy. Ma on pomóc w pokonywaniu trudności w wykorzystaniu infrastruktury i sprzętu instytucji kultury przez organizacje pozarządowe, stypendystów i innych artystów tworzących w Białymstoku, animatorów kultury czy grupy nieformalne. Działanie Funduszu opiera się na finansowaniu kosztów instytucji wynikających z dodatkowej współpracy z podmiotami zewnętrznymi poprzez dotacje celowe przekazywane im przez samorząd, obliczane na podstawie opracowanych wcześniej planów współpracy. Do tej pory udało się stworzyć katalog zasobów instytucji kultury, które mogłyby być wykorzystywane w ramach Funduszu oraz stworzyć roboczy regulamin, aktualnie konsultowany z dyrektorami instytucjami kultury oraz przedstawicielami innych zainteresowanych grup. Zaproszono również do udziału w tym mechanizmie regionalne instytucje kultury działające na terenie Białegostoku. Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego nie jest jeszcze znana.

Białystok pracuje również nad nowym systemem sprawozdawczości w instytucjach kultury. Przeanalizowano dotychczasowe dokumenty sprawozdawcze, dla każdej z instytucji opracowano nowe formularze, uwzględniające rodzaj prowadzonej działalności. Trwają analizy dotyczące możliwości stworzenia elektronicznego systemu sprawozdawczości. 

Zaprezentowany raport pokazuje, że Program Polityki Kulturalnej przechodzi właśnie od fazy wstępnej – zbierania danych, tworzenia regulaminów – do kluczowego etapu wdrażania mechanizmów zapisanych w Programie. Najbliższe miesiące powinny pokazać, w jaki sposób nowe rozwiązania wpłyną na kondycję kultury w Białymstoku.